Шифр і назва спеціальності 8.050107 "Економіка підприємства"

Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Спеціалізація №1
Економіка підприємств будівництва (*)
Спеціалізація №2
Економіка підприємств міського господарства (**)

Об'єкт діяльності випускника

Економічна діяльність підприємств

Вид діяльності випускника

Резерви виробництва і розроблення заходів щодо ефективного використання ресурсів підприємства. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства. Дані для складання проектів перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства. Розділи планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства. Техніко-економічне обґрунтування освоєння нових видів продукції, нової техніки, прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів.

Техніко-економічний нормативи матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції. Планово-розрахункові ціни на основні види сировини, матеріалів, палива, енергії, використовуваних у виробництві.

Кошториси і калькуляції товарної продукції підприємства. Проекти цін на продукцію, що випускається підприємством. Контроль за правильністю розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки і технології наукової організації праці, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, здійснюваних у підрозділах підприємства.

Контроль за ходом виконання планових завдань по підприємству загалом і його підрозділах, а також за результатами виробничо-господарської діяльності.

Первинна посада у сфері діяльності

Економіст по труду. Економіст по збуту. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Економіст з матеріально-технічного постачання. Економіст з планування. Економіст з фінансової роботи. Директор з економіки, керівник фінансових, бухгалтерських, економічних й адміністративних підрозділів, керівник малого підприємства, економічний радник, консультант з економічних питань, економіст цеху, економіст відділу (в економічній службі підприємства), економіст будівельного підприємства (*), економіст по управлінню будівельним виробництвом (*), економіст порадник в органах державного управління (**).

Система задач діяльності випускника

Здійснення комплексного економічного аналізу господарської діяльності і прийняття рішень щодо розвитку та функціонування підприємства. З’ясування резервів виробництва і визначення заходів по забезпеченню режиму економії. Проведення обліку і контролю за рухом виконання планових завдань.

Основні дисципліни, що вивчаються

Внутрішній економічний механізм підприємства, економіка і організація діяльності об'єднань підприємств, економіка і організація інноваційної діяльності, економіка і організація науково-дослідних і дослідницько-конструкторських розробок, економіка підприємництва, економіка якості продукції, економічна діагностика, інформаційні системи і технології на підприємстві, організація виробництва, організація праці, підприємництво: технологія і стратегія, планування діяльності підприємства, стратегічне управління підприємством, техніко-економічний аналіз, управління потенціалом підприємства, економіка і нормування праці на підприємстві, економіка і організація промисловості, економіка інвестиційної діяльності, економічна безпека підприємства, економічний потенціал регіону, цільовий ринок підприємства, реструктуризація підприємства

Найменування випускаючої кафедри. Прізвище, ім'я і по батькові завідуючого кафедрою. Вчений ступінь вчене звання

Економіка будівництва

Торкатюк Володимир Іванович

Доктор технічних наук, професор

Найменування випускаючої кафедри. Прізвище, ім'я і по батькові завідуючого кафедрою. Вчений ступінь вчене звання

Міської і регіональної економіки

Бубенко Павел Трохимович

Доктор економічних наук, професор

Відео ВИДЕО

 


Зараз на сайті:

На сайті 57 гостей та користувачі відсутні